Polityka prywatności

  1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu założenia Konta i realizacji Zamówienia. Sprzedawca informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t. ze zmianami), każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, zarządzania, zaprzestania przetwarzania oraz zażądania ich usunięcia.
  2. Sprzedawca stosuje środki techniczne oraz organizacyjne konieczne do ochrony danych osobowych wymagane przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t. ze zmianami), w szczególności dokonuje zabezpieczenia danych osobowych Użytkownika przed udostępnieniem ich osobom nieuprawnionym ich utratą czy uszkodzeniem.
  3. Sklep Internetowy habema.pl przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z warunkami określonymi w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t. ze zmianami) oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U.2004.100.1024).
  4. Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego habema.pl, do komputera Użytkownika wprowadzane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies” . Sprzedawca deklaruje, że żadne z zastosowanych przez niego plików cookies nie może wyrządzić szkód komputerowi Użytkownika. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała plików cookies lub informowała o ich przesyłaniu.
  5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do pozbawienia Użytkownika możliwości korzystania ze strony www.habema.pl, jak również do ograniczenia jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego. O przyczynach pozbawienia lub ograniczenia dostępu do korzystania z zasobów Sklepu Internetowego, Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres poczty elektronicznej podany w trakcie rejestracji.
  6. Pozbawienie lub ograniczenie dostępu do korzystania z zasobów Sklepu Internetowego może nastąpić w szczególności, w przypadku gdy Użytkownik podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, a także w sytuacji gdy dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników Sklepu Internetowego; dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzących w dobre imię Sprzedawcy.
  7. Użytkownik który został pozbawiony prawa do korzystania z zasobów Sklepu Internetowego, nie może bez uprzedniej zgody Sprzedawcy dokonać powtórnej rejestracji na stronie internetowej www.habema.pl.
  8. Zakazane jest umieszczanie przez Użytkownika na stronach Sklepu Internetowego jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, naruszających dobra osobiste osób trzecich lub dobre obyczaje.
  9. Użytkownik korzystając z zasobów Sklepu Internetowego zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania oraz zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu oraz z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.