Regulamin sklepu internetowego www.habema.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zamówień Towarów oferowanych do nabycia przez Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.habema.pl , dostarczania zamówionych Towarów Użytkownikowi, uiszczania przez Użytkownika Ceny sprzedaży Towarów, uprawnienia Użytkownika do anulowania Zamówienia i odstąpienia od Umowy Sprzedaży oraz zasad składania i rozpatrywania reklamacji.

 2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, w momencie podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Sklepu Internetowego www.habema.pl , do przestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu. Przed zarejestrowaniem się w Sklepie Internetowym habema.pl, należy uważnie zapoznać się z postanowieniami przedmiotowego Regulaminu.

 3. Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym stanowią materiały poglądowe, których celem jest umożliwienie Użytkownikowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Towaru. W szczególności wygląd Towaru na zdjęciach prezentowanych w Sklepie Internetowym może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu Towaru wydawanego Użytkownikowi, które to różnice mogą wynikać m.in. z innych ustawień monitora Użytkownika, warunków oświetlenia, itp. Powyższe zastrzeżenia nie odnoszą się do udostępnionych w Sklepie Internetowym specyfikacji technicznych oraz oznaczeń marki i modelu danego Towaru. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Użytkownika będącego Konsumentem.

 4. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie Internetowym poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, Dz.U.2014.121 j.t. ze zmianami).

§ 2 Definicje

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Sklep Internetowy – Sklep Internetowy jest platformą internetową dostępną pod domeną internetową www.habema.pl , na którą składają się elementy graficzne oraz oprogramowanie stwarzające możliwość świadczenia usług drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników, umożliwiającą im zapoznawanie się z Towarami, ich dostępnością, Cenami, opłatach za transport, dostarczenie i usług pocztowych oraz zawieranie Umowy Sprzedaży.

 2. Sprzedawca – podmiot zarządzający i prowadzący Sklep Internetowy habema.pl, którym jest HABEMA Beata Smolicz-Moroz ul. Jana Pawła II 15, 67-106 Otyń, woj. lubuskie, NIP: 925-122-62-78, REGON: 970274574.

 3. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, na dokonanie Zamówienia przez tę osobę wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego; a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 5. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego drogą elektroniczną, określające rodzaj i liczbę Towarów.

 6. Towar – rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedawcę do nabycia Użytkownikowi za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku, Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 j.t. ze zmianami) zawierana na odległość w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) tj. za pośrednictwem Sklepu Internetowego pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą. Doręczenie przez Sprzedawcę Użytkownikowi (po złożeniu przez niego Zamówienia w Sklepie Internetowym) potwierdzenia Zamówienia jest tożsame z zawarciem Umowy Sprzedaży. Umowa Sprzedaży podlega prawu obowiązującemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zawierana jest wyłącznie w języku polskim.

 8. Potwierdzenie Zamówienia – wiadomość elektroniczna wysłana przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika (poprzez wypełnienie elektronicznego formularza w Sklepie Internetowym) potwierdzająca, że wskazane w jej treści Zamówienie zostało przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji, skutkująca zawarciem umowy sprzedaży.

 9. Konto – prowadzone dla Użytkownika przez Sprzedawcę pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Sklepu Internetowego.

 10. Koszyk – elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, za pomocą którego Użytkownik dokonuje wyboru Towaru w celu złożenia Zamówienia. Zawiera informacje dotyczące: przedmiotu zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, terminu dostawy oraz kosztów.

 11. Cena – oznacza cenę Towaru brutto, umieszczoną obok informacji o Towarze, nieuwzględniającą Kosztów Dostawy Towaru. Ceny wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.

 12. Koszty dostawy – opłata za dostawę Towaru do Użytkownika – kwota ta jest wskazana w Sklepie Internetowym podczas dokonywania przez Użytkownika Zamówienia Towaru.

§ 3 Rejestracja

 1. Rejestracja Konta wymaga od Użytkownika zdalnego wypełnienia stosownego formularza elektronicznego (dostępnego na stronach Sklepu Internetowego) poprzez wprowadzenie wymaganych przez Sprzedawcę danych, w tym danych osobowych obejmujących swym zakresem imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika. W procesie rejestracji Konta Użytkownik samodzielnie ustala i wprowadza Login oraz Hasło. Rejestracja w Sklepie Internetowym habema.pl, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego habema.pl, są nieodpłatne. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym habema.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych które Użytkownik podał podczas wypełniania formularza rejestracyjnego.

 2. Rejestracja Konta wymaga zaakceptowania przez Użytkownika Regulaminu, przy czym podanie danych w związku z rejestracją i utrzymaniem konta użytkowania jest dobrowolne ale stanowi warunek rejestracji i utrzymania konta oraz korzystania z jego funkcjonalności. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Sprzedawcę w celu zarejestrowania i prowadzenia Konta oraz w celu realizacji Zamówień, postępowania reklamacyjnego oraz zgody na przekazywanie przez Sprzedawcę osobom trzecim danych osobowych Użytkownika w celu realizacji składanych przez Użytkownika Zamówień.

 3. Konto dostępne jest dla osób, które zalogują się podając odpowiednie login i hasło. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia loginu i hasła osobom trzecim. Umowy Sprzedaży zawarte w związku z Zamówieniami złożonymi przez osoby trzecie korzystające z Konta danego Użytkownika, z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy, uważane są za zawarte w imieniu Użytkownika i mają moc wiążącą wobec tego Użytkownika.

 4. W celu usunięcia Konta Użytkownika ze Sklepu Internetowego należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie Konta, na adres poczty elektronicznej biuro@habema.pl wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej, aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym habema.pl

§ 4 Złożenie zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego habema.pl należy otworzyć witrynę http://habema.pl, dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Użytkownikowi komunikaty oraz informacje dostępne na wskazanej stronie internetowej. Wybór zamawianych przez Użytkownika Towarów jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka. Koszyk zawiera informacje dotyczące: przedmiotu zamówienia, jednostkowej oraz łącznej Ceny zamawianych Towarów, terminu dostawy oraz kosztów dostawy.

 2. W trakcie składania Zamówienia – do momentu zatwierdzenia Zamówienia (ikona „Zamawiam”) – Użytkownik ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, w tym w zakresie wyboru Towaru i jego ilości. Aby dokonać modyfikacji należy postępować zgodnie z wyświetlanymi Użytkownikowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie internetowej http://habema.pl.

 3. W celu realizacji Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji przez Użytkownika treści niniejszego Regulaminu oraz naciśnięcie ikony „Zamawiam”.

 4. Złożenie przez Użytkownika Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy Sprzedaży zgodnie z treścią Regulaminu. Bezpośrednio po technicznie bezbłędnym wpływie Zamówienia do Sprzedawcy, Użytkownik automatycznie otrzymuje potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji, które jest przesyłane na wskazany przez niego w trakcie rejestracji adres poczty elektronicznej. Przesłanie do Użytkownika informacji o przyjęciu Zamówienia do realizacji stanowi moment zawarcia Umowy Sprzedaży. Sprzedawca informuje Użytkownika o wysyłce Towaru za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji.

 5. W przypadku większych Zamówień Sprzedawca zastrzega sobie prawo do realizacji ich w osobnych partiach.

 6. Treść zawartej między stronami Umowy Sprzedaż jest przechowywana przez Sprzedawcę w wersji elektronicznej w systemie teleinformatycznym Sklepu Internetowego. Każdy Użytkownik ma możliwość bezpośredniego dostępu do swojego Konta („Moje konto”) chronionego hasłem. Po uprzedniej rejestracji Użytkownik może zarządzać danymi i ma wgląd do uprzednio złożonych Zamówień.

§ 5 Ceny Towarów

 1. Ceny Towarów wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie uwzględniają kosztów dostawy.

 2. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Użytkownika wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności. Ceną wiążącą i ostateczną jest Cena Towaru podana w Koszyku w chwili składania Zamówienia przez Użytkownika na stronie Sklepu Internetowego habema.pl.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w Cenach Towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Promocje w Sklepie Internetowym habema.pl nie podlegają łączeniu, o ile Sprzedawca nie postanowi inaczej.

§ 6 Formy płatności

 1. Należność za zamówione Towary odpowiada sumie ich Cen oraz Kosztów dostawy.

 2. Sklep Internetowy habema.pl dopuszcza następujące formy płatności za zamówiony Towar:

 1. Przelew na rachunek bankowy – wpłaty należy dokonać na numer rachunku bankowego Sprzedawcy, który zostanie udostępniony Użytkownikowi po złożeniu Zamówienia w wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie złożenia Zamówienia. Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty Ceny za zamówiony Towar powiększonej o Koszty dostawy w terminie 7 dni od daty złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym.

 2. Płatność za pobraniem – należność za zamówiony Towar, powiększona o Koszty dostawy, Użytkownik uiszcza kurierowi w momencie odbioru przez Użytkownika zamówionego Towaru dostarczonego na adres wskazany w Zamówieniu. Dokonanie płatności za pobraniem możliwe jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Płatność elektroniczna – wpłaty będą realizowane w systemie e-service za pośrednictwem usług świadczonych przez usługodawcę wymagającego autoryzacji płatności elektronicznej.

 4. Płatność gotówką lub kartą płatniczą w siedzibie Sprzedawcy przy ul. Jana Pawła II 15 w Otyniu.

§ 7 Dostawa

 1. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską za pośrednictwem firmy kurierskiej. Sklep internetowy habema.pl nie realizuje przesyłek adresowanych do skrytek pocztowych oraz przesyłek typu poste restante.

 2. O realizacji Zamówienia Użytkownik zostanie poinformowany osobną wiadomością e-mail przesłaną na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji w Sklepie Internetowym.

 3. W przypadku wyboru formy płatności za pobraniem, jeżeli Towar znajduje się w magazynie, przewidywany termin dostawy wynosi 10 dni roboczych od momentu otrzymania przez Sprzedawcę Zamówienia. W przypadku wyboru formy płatności przelewem na rachunek bankowy – termin dostawy Towaru wynosi 10 dni od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

 4. W przypadku, gdy przynajmniej jeden z zamówionych przez Użytkownika Towarów nie jest dostępny w magazynie w momencie złożenia Zamówienia, Sprzedawca dokonuje wysyłki Towaru w chwili skompletowania całego Zamówienia, nie później jednak niż w terminie 30 dni roboczych od dnia jego złożenia.

 5. W przypadku braku możliwości zrealizowania Zamówienia z uwagi na niedostępność Towaru, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania (odmowy) zrealizowania Zamówienia w części obejmującej Towar niedostępny, o czym Użytkownik zostanie poinformowany odrębną wiadomością e-mail przesłaną na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji.

 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminów dostawy Towaru w wypadku zdarzeń losowych i niemożliwych do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy Sprzedaży okoliczności oraz zdarzeń spowodowanych przez siłę wyższą.

 7. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ustala niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik wykonuje te czynności także na żądanie Użytkownika, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona. Ustalenia protokolarne powinny być dokonane w obecności Użytkownika, a jeżeli wezwanie go nie jest możliwe albo nie zgłosi się on w wyznaczonym terminie, przewoźnik dokonuje ustaleń w obecności osób zaproszonych przez siebie do tej czynności. Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie Użytkownika zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki. Protokół podpisują osoby uczestniczące w ustaleniu stanu przesyłki. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z treścią protokołu, może zamieścić w nim zastrzeżenie z uzasadnieniem. W razie odmowy podpisania protokołu przez Użytkownika przewoźnik stwierdza w nim fakt i przyczyny odmowy. Użytkownik otrzymuje bezpłatnie egzemplarz protokołu. Jeżeli ustalenia protokolarne, podjęte na żądanie Użytkownika, nie wykażą szkody w przesyłce albo wykażą jedynie szkodę stwierdzoną już uprzednio przez przewoźnika, Użytkownik ponosi opłaty określone w taryfie przewoźnika.

 8. Odebranie przez Użytkownika przesyłki bez zastrzeżeń oznacza, że przewoźnik wykonał swoje zobowiązanie w sposób prawidłowy co powoduje wygaśnięcie roszczeń odszkodowawczych w stosunku do przewoźnika z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki. W przypadku braku widocznych naruszeń przesyłki, Użytkownik nie jest uprawniony do jej rozpakowania przed dokonaniem potwierdzenia odbioru Towaru.

§ 8 Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Termin czternastodniowy, w którym Użytkownik może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania Towaru.

 2. Do zachowania czternastodniowego terminu wystarczające jest wysłanie przez Użytkownika oświadczenia przed jego upływem. W oświadczeniu Użytkownik powinien wskazać numer rachunku bankowego na który Sprzedawca po otrzymaniu Towaru dokona wpłaty środków pieniężnych, które uprzednio otrzymał od Użytkownika w ramach zawartej Umowy Sprzedaży.

 3. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą, a Użytkownik jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, w którym Użytkownik odstąpił od umowy.

 4. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Użytkownik jest zobowiązany do zwrotu zamówionego Towaru w stanie niepogorszonym, bez śladów użytkowania.

 5. Towary oferowane przez Sklep Internetowy habema.pl, należą do gamy produktów łamliwych i delikatnych, z tego też względu Użytkownik powinien obchodzić się z nim z zachowaniem najwyższej staranności. Zwracany przez Użytkownika Towar powinien zostać zapakowany w odpowiedni sposób chroniący go przed uszkodzeniami podczas transportu – Sprzedawca zaleca wykorzystanie w tym celu oryginalnego opakowania Towaru – z wszystkimi elementami wyposażenia.

 6. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik numer 2 do Regulaminu.

 7. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje gdy Towar jest nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Użytkownika lub służy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, a także gdy Użytkownik nie jest konsumentem (w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.

§ 9 Reklamacje

 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z umową, Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji.

 2. Treść reklamacji powinna zawierać dane Użytkownika i nazwę nabytego Towaru a ponadto dowód zakupu, wskazanie okoliczności uzasadniających złożenie reklamacji oraz żądanie doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z umową lub żądanie nieodpłatnej naprawy albo wymiany Towaru na nowy.

 3. Jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość żądaniu Użytkownika w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Użytkownika na znaczne niedogodności lub gdy naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów po stronie Sprzedawcy, Użytkownik ma prawo domagać się stosownego obniżenia Ceny albo odstąpić od umowy.

 4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpoznania reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej złożenia przez Użytkownika.

 5. Reklamację należy przesłać na adres HABEMA Beata Smolicz-Moroz ul. Jana Pawła II 15, 67-106 Otyń lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@habema.pl

 6. Koszty wysyłki reklamowanego Towaru ponosi Użytkownik.

 7. Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu kosztów wysyłki Towaru poniesionych przez Użytkownika w przypadku uwzględnienia reklamacji.

 8. Użytkownik traci uprawnienia wynikające z tytułu reklamacji, jeżeli przed upływem 2 miesięcy od stwierdzenia przez Użytkownika niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży nie zawiadomił o tym fakcie Sprzedawcy. Do zachowania powyższego terminu wystarczające jest przesłanie zawiadomienia przed jego upływem.

 9. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Użytkownikowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany Towaru.

 10. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Użytkownik wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

 11. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będącego wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru

§ 10 Gwarancja

 1. Sprzedawca udziela Użytkownikowi gwarancji na zakupiony Towar na okres 24 miesięcy, począwszy od dnia wydania Towaru Użytkownikowi.

 2. Gwarancja obejmuje wady powstałe z przyczyny tkwiącej w Towarze tj. w szczególności wady fabryczne, usterki wynikłe z błędów konstrukcyjnych, złego wykonania lub wad materiałowych.

 3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych powstałych w wyniku użytkowania Towaru w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem, a także normalnych śladów zużycia.

§ 11 Polityka prywatności

 1. Administratorem danych Użytkownika jest Beata Smolicz-Moroz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą HABEMA Beata Smolicz-Moroz, numer NIP: 9251226278, numer REGON: 970274574, e-mail: beata@habema.pl, ze stałym miejscem wykonywania działalności przy ul. Jana Pawła II 15, 67-106 Otyń.

 2. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a przechowywanie danych osobowych Użytkowników ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

 3. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są w celach:

  1) realizacji zamówienia i wykonania umowy sprzedaży, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO

  2) marketingowych, na podstawie wyrażonej zgody przez Użytkownika, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W zakresie, w jakim Użytkownik wyrazi zgodę jego dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, a także wykonywania połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego.

 4. W przypadku przetwarzania danych osobowych Użytkownika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO niepodanie wszystkich wymaganych danych osobowych w zależności od okoliczności może skutkować utrudnieniem lub brakiem możliwości w zawarciu umowy bądź realizacji zamówienia. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 5. Użytkownik może podlegać decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, jeżeli Administratora uprawnia do takiego działania obowiązujący przepis prawa lub uprzednio wyrażona przez Użytkownika zgoda. Celem takiego działania jest określenie preferencji Użytkownika, a także produktów i usług odpowiadających Użytkownikowi w jak najpełniejszy sposób.

 6. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są na serwerach, które zapewniają ich pełne bezpieczeństwo, a dostęp do nich posiadają wyłącznie uprawnieni pracownicy Sklepu. Administrator ma prawo udostępnić dane Użytkownika podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Ponadto Administrator ma prawo przekazać dane osobowe Użytkownika jeżeli będzie to konieczne do wykonania usługi, dostarczenia zamówienia Przekazywanie danych osobowych Użytkownika dokonywane będzie wyłącznie:1) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;

  2) podmiotom obsługującym płatności elektroniczne lub kartą płatniczą;

  3) dostawcom usług księgowych, prawnych, doradczych działających na zlecenie Administratora;

  4) dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne, organizacyjne działających na zlecenie Administratora. 

 7. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówienia i wykonania umowy, a następnie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie podnieść może Administrator, a także jakie można podnieść wobec Administratora. W przypadku, gdy przetwarzanie danych Użytkownika odbywa się na podstawie udzielonej zgody, tj. wskazanych w ust. 3 pkt 2, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na dalsze przetwarzanie danych w tym celu.

 8. Zakazane jest umieszczanie przez Użytkownika na stronach Sklepu Internetowego jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, naruszających dobra osobiste osób trzecich lub dobre obyczaje.

 9. Użytkownik korzystając z zasobów Sklepu Internetowego zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania oraz zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu oraz z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. W sytuacji uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.

 2. Do spraw uregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 3. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z zapisami Regulaminu, rozumie jego treść oraz w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.

 5. Do Zamówień złożonych przez Użytkowników przed dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu, zastosowanie będą miały zapisy Regulaminu obowiązującego w chwili ich złożenia.

 6. Załącznikami do Regulaminu są:

 1. Pouczenie o informacjach dotyczących prawa odstąpienia od umowy;

 2. Wzór formularza odstąpienia od umowy.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2015 roku.

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny liczonych od dnia wydania Towaru.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo przesłać na adres HABEMA Beata Smolicz-Moroz ul. Jana Pawła II 15, 67-106 Otyń lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@habema.pl decyzję o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

[6] W przypadku umów dotyczących świadczenia usług lub dostarczania wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, lub dostarczania energii cieplnej, proszę wpisać, co następuje: „Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług lub dostarczania wody/gazu/energii elektrycznej/ energii cieplnej [niepotrzebne

 

ZAŁĄCZNIK Nr 2

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Kliknij tutaj, aby pobrać wzór formularza w formie pliku PDF.